pazarlama

elemanı

Pazarlama Elemanı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi

Pazarlama Elemanı (Seviye 4) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; • Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, •Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, •Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Zorunlu Birimler

17UY0320-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma

17UY0320-4/A2: Veri Toplama, Düzenleme, Değerlendirme

17UY0320-4/A3: Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Seçmeli Birimler

– Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gerekmektedir

. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Pazarlama Elemanı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavları her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir. Teorik Sınav: 17UY0320-4 Pazarlama Elemanı Seviye 4 Ulusal Yeterliliğinde belirtilen öğrenme çıktısı, başarım ölçütleri veya kontrol listelerinde belirtilen bilgi ve beceri ifadeleri ile eşleştirilmiş şekildedir.

Detaylı bilgi için Lonca Belgelendirme 0532 155 62 12 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz