KÖPRÜLÜ VİNÇ

OPERATÖRÜ

Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi

YETERLİLİĞİN BİRİMLERİ
ZORUNLU BİRİMLER
A1 : İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma Ve Kalite Yönetim Sistemleri
A2 : Köprülü Vinçle Elleçleme
SINAVA BAŞVURU BELGELERİ
Adayın sınavına katılım sağlayacağı yeterlilik birimlerinde tanımlı öğrenme çıktılarını/kazanımlarını içeren bir eğitim programını başarıyla tamamladığını ya da en az 2 yıl ilgili mesleği icra ettiğini belgelendirmesi gerekmektedir.
1) Islak imzalı başvuru formu,
2) Banka Dekontu,
3) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4) Islak imzalı belge kullanım sözleşmesi
ile başvuru yapılabilir.
Mesleği yapmasına engel teşkil eden bir fiziksel engeli olması durumunda başvuru kabul edilmez.
SINAV ve BELGELENDİRME ŞARTLARI
TEORİK SINAV
Teorik sınavda 4 seçenekli çoktan seçmeli soru sistemi kullanılır. Her soru eşit puana sahiptir. Sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Adayın başarılı sayılması için en az % 70 başarı sağlaması gerekir. Değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanır.
PERFORMANS SINAV
Seçmeli birimlere yönelik performansa dayalı sınavlar birimlerin eklerinde yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı olmak koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülür. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelir.
SINAV DEĞERLENDİRME KOŞULLARI
P1 sınavları ayrı ayrı değerlendirilir. Sınav sonuçlarının geçerlik süresi sınav tarihinden itibaren 2 (İki) yıldır. Yeterlilik birimindeki T1 ve/veya P1’den başarısız olan aday bu süre içerisinde başarısız olduğu (T1)’den ve/veya (P1)’den yeniden sınava girme hakkına sahiptir. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ ve YENİLEME (UZATMA)
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ
Yeterlilik belgesi geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren (5) yıldır.
BELGENİN İÇERİĞİ
A1+A2
BELGE YENİLEME
Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
a) 5 yıl belgegeçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
BELGENİN İPTALİ
Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder. Belge kullanım sözleşmesine aykırı hareket ettiği tespit edilen kişilerin belgeleri askıya alınır. Belgelendirme ve gözetim süreçlerinde yanıltıcı ve doğru olmayan bilgileri kasti şekilde beyan ettiği anlaşılan ve/veya sahte evrak düzenlendiği tespit edilen belgeler iptal edilir.
Detaylı bilgi için Lonca Belgelendirme  0532 155 62 12 iletişim numaramızndan bilgi alabilirsiniz..