KAT

SORUMLUSU

 Kat Sorumlusu (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi

Ulusal Yeterliliği baz alınarak yapılacak olan sınavların, ulusal yeterlilik kapsamında yer alan zorunlu birimlerin açıklayıcı olarak belirtilmesi ve belgelendirme sürecinin açıklanmasını içermektedir.

 Çalışanların ve adayların   Kat Sorumlusu mesleğinde başarılı olmak için gereken niteliklere sahip ve yeterli olup olmadığını belirlemek ve meslekte yeterliliğini, geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamasına olanak vermektir. 17024 personel belgelendirme kapsamında ulusal yeterlilik standartlarına uygun olarak TÜRKAK ve MYK sınav yönetmelikleri esas alınarak teorik ve performans esaslarının belirlenmesidir.

Personel belgelendirmesi için başvuracak olan kurum, kuruluş ve adaylara müracaatını nasıl yapacaklarının, sınav süreci, sınavın hangi aşamalarda yapıldığı, birimler, soru sayısı, sınav süresi, belgelendirme süreci, belgenin verilmesi, gözetim faaliyetleri, belgenin sürdürülmesi, askıya alınması, iptali ve yenilenmesi ile ilgili usul ve esasları gerçekleştirmeyi açıklamaktır.

TANIMLAR:

Belgelendirme Kuruluşu: Lonca Belgelendirme

Aday: Hizmet talebinde bulunan kişidir.

Sınav Yöneticisi: Ulusal Yeterlilikler kapsamında sınavların işleyişinden, sınav değerlendiricilerinin eğitim ve atamasından, sınavların başlama ve bitişine kadar tüm süreçte yetkili ve sorumlu kişidir.

Sınav Değerlendiricisi: Ulusal Yeterlilikleri kapsamında yapılacak olan teorik ve uygulama sınavlarında adayların bilgi ve becerilerini ölçme ve değerlendirme kapsamında değerlendiren sektöründeki uzman kişidir.

Karar Verici: Belgelendirilmeye hak kazanan aday ve adayların sınav sonrasında uygunluğunun denetlenmesi, karara bağlanması aşamasından onayına kadar geçen tüm süreçte yetkili, karar verici üst mercidir.

KYS: Kalite Yönetim Sistemi

KY: Kalite Yönetim

DÖF: Düzeltici Önleyici Faaliyet

PROGRAMIN  DETAYI:

KAT SORUMLUSU SEVİYE 3 Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve performansa dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır.

Teorik Değerlendirme:

(T1) Çoktan Seçmeli Sorularla Sınav: teorik sınav “Bilgiler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Teorik sınavda adaylara her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanmalıdır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1-1,5 dakika zaman verilir. Sınav soruları, bu birimde teorik sınav ile ölçülmesi öngörülen tüm bilgi ifadelerini ölçmelidir.

Performans Değerlendirmesi:

(P1) performansa dayalı sınav yer alan “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden başarı göstermesi gerekir. Performansa dayalı sınav örnek olay senaryosuna göre, gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Performansa dayalı sınavın süresi gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelmelidir. Beceri ve yetkinlik ifadelerinin tamamı performansa dayalı sınav ile ölçülmelidir.

Genel Koşullar:

Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez.

Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.

Başvuru esnasında istenen evraklar: 2 adet fotoğraf, imzalı başvuru formu, ücret yatırıldığına dair dekont, kimlik fotokopisi.(yabancı ise pasaport veya geçici T.C. numarası). 18 yaşından küçük adaylar için velisinden alınmış izin kâğıdı olmalıdır.

Başvurular şahsi ve online olarak yapılabilmektedir. Eğer aday internet üzerinden başvuru yapar ise sınav gününden önce vermiş oldukları bilgileri içeren  Başvuru Formu’nu imzalamak zorundadır. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu veya bankamatik makbuzu ile nüfus cüzdanının önlü arkalı taranmış halinin, online başvuru sırasında web sitesine yüklenmesi zorunludur. Sınav başvuruları topluca yapılan adaylar için kurum/kuruluş veya işverenin söz konusu evrakları topluca elden iletmesi ile de başvuru gerçekleştirilebilir. Fakat faks veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formu ilk aşamada Yönetici Asistanı tarafından başvuru yapıldığına dair onaylanmaktadır. 2. aşama olarak sınava girecek adayların bilgilerinin ve evraklarının tam olduğuna dair Sınav Yöneticisi tarafından onaylanmaktadır.

Sınava girecek adaylar LST 10 Sınava Katılacak Aday Listesi Yönetici Asistanı tarafından kayıt altına alınmaktadır. Sınav takvimi ve aday listesi Belgelendirme Müdürü’nün onayından geçtikten sonra MYK portalına giriş yapılmaktadır. Web sitesinde halka açık olarak yayınlanmaktadır.

Başvuruların kabulü, başvuru listesi ve başvuru yapan adaylara ilişkin bilgilerin dijital ortamda en az 7 gün önceden MYK ‘ya bildirilmesinden Kalite Yönetim sorumludur.

Eğer eksik bir bilgi veya belgeden dolayı adayın başvurusu kabul edilemiyor ise, adaydan eksik olan bilgi ve belgeleri tamamlaması talep edilir. Adayın gerekli bilgi ve belgeleri sunması durumunda başvurusu tekrar değerlendirilir. 

Sınav programı netleştikten sonra adaylara telefon, mail olarak bilgilendirme yapılır. Sınav takvimi web sitesinden de adaylara duyurulur.

Detaylı bilgi için Lonca Belgelendirme 

 0532 155 62 12  Whatsapp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.