İNŞAAT

BOYACISI

İnşaat Boyacısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi

1.0. AMAÇ
Bu şartname, 11UY0023-3/02 İnşaat Boyacısı Seviye 3 adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını, kabul şartlarını ve belgelendirme süreci hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

1.1. MESLEK TANIMI
İnşaat Boyacısı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, boya öncesi hazırlık işlemlerini gerçekleştiren, yapının tüm elemanlarına ve yüzeylerine boya işlemini uygulayan, ahşap yüzeylere vernik yapan, boya/vernik sonrası işlemleri gerçekleştiren ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

2.0. BİLGİ VE BECERİNİN SINANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 2.1 ZORUNLU BİRİMLER
11UY0023–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonun Yapılması
11UY0023–3/A2 İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

2.1.1 Teorik Sınav
A1 zorunlu yeterlilik biriminden T1, A2 zorunlu yeterlilik biriminden ise T2 adlı yazılı teorik bir sınav yapılır. Sınavlarda her bir soru için 2 dk. süre verilir ve A1 zorunlu yeterlilik biriminin T1 sınavında 10 adet, A2 zorunlu yeterlilik biriminin T2 sınavında ise 20 soru sorulur. 10 sorulu teorik sınavlarda 8 adedi, 20 soruluk sınavlarda ise 16 adedi dört seçenekli çoktan seçmeli sorular olup geriye kalan sorular da boşluk doldurmalı sorulardan oluşur.

Sorular LONCA BELGELENDİRME soru bankasından rastlantısal olarak seçilip her bir soru eşit puan ağırlıktadır ve toplam değeri 100 puandır. Adayın yazılı teorik sınavlarda başarılı olabilmesi için her bir sınavdan en az 60 puan alması gerekir.

2.1.2 Performansa Dayalı Sınav
A1 zorunlu yeterlilik biriminden P1 ve A2 zorunlu yeterlilik biriminden ise P2 adlı performansa dayalı sınav yapılır. P1 ve P2 sınavlarının sınav süreleri fiili imalat süreleridir. Adayın sınavlarda başarılı olabilmesi için 100 puan üzerinden en az 80 puan alması gerekmektedir.

2.2.Ölçme ve Değerlendirme
İnşaat Boyacısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu LONCA BELGELENDİRME merkezinde veya aday/adayların çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Aday yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür.

LONCA BELGELENDİRME dışındaki işyerlerinde uygulamalı performans sınavı yapılması durumunda, işyeri çalışma şartlarına, makine, ekipman ve benzeri donanımlara uygun uygulamalı performans sorusu hazırlanacaktır.

2.3. Diğer Şartlar
2.3.1 Sınavlarda her soru eşit ağırlıktadır. Yanlış cevaplar dikkate alınmayıp, değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılır.
2.3.2 Belgelendirmeye hak kazanmak için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olunması gereklidir.
2.3.3 Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. Sınavların herhangi bir bölümünden başarısız olan aday bir yıl içinde başarısız olduğu bölümden yeniden sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde yeniden her iki sınava da girmek zorundadır. Bölümlerin herhangi birinden üst üste iki kez başarısız olan adaya sınavda başarısız olduğu bölüm/konularla ilgili Ek 11UY0023-3/A1-1 ve Ek 11UY0023-3/A2-1’de belirtilen süre ve içerikte mesleki eğitim programlarına devam etmesi tavsiye edilir.
2.3.4 Sınav kurallarını ihlâl eden, etik olmayan davranışlar sergileyen adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır ve sınava yeniden başvurması için en az 3 ay beklemesi gerekir.
2.3.5 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.
2.3.6 Yapılan uygulama sınavının tüm detaylarını gösterecek şekilde test parçasının (uygulama sınavı sonunda aday tarafından oluşturulan ürün) görüntüleri alınarak yukarıda belirtilen itiraz süresince LONCA BELGELENDİRME tarafından muhafaza edilmek üzere Sınav Yapıcı tarafından, Sınav ve Belgelendirme Yöneticiliğine teslim edilir.
2.3.7 Sınavlarda kullanılan her türlü kırtasiye malzemesi LONCA BELGELENDİRME tarafından sağlanır.
2.3.8 Uygulama sınavında kullanılan malzemeler, adayın başvurduğu sınav niteliğine göre LONCA BELGELENDİRME tarafından hazırlanan malzeme listesine göre, aday/adayın çalıştığı firma tarafından temin edilir. Malzemeleri aday/adayın çalıştığı firmanın temin etmediği hallerde LONCA BELGELENDİRME temin eder. Bu durumda malzeme bedeli aday/adayın çalıştığı firmadan talep edilir.