ELEKTRO-MEKANİK

MONTAJ İŞÇİSİ

Elektro-Mekanik Montaj İşçisi (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi

Elektro-Mekanik Montaj İşçisi, üretim işletmelerinde montaj şemalarına uygun olarak elektrikli, elektro-mekanik veya elektronik malzemelerin, parçaların ve cihazların montaj işlemlerini gerçekleştiren kişidir. 
Elektro-Mekanik Montajcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
    İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak
    Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek
    İş organizasyonu yapmak
    Çalışma alet ve donanımlarının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak
    Çalışma donanımlarının çalışabilirlik durumlarını denetlemek
    Çalışma donanımlarının bakım aşamalarını uygulamak
    Montaj elemanlarını ve parçaları hazırlamak
    Önceki işlemlerde montajı yapılmış parçaları kontrol etmek
    Montaj işlemlerini gerçekleştirmek
    Elektronik/elektriksel bağlantıları gerçekleştirmek
    Sonlandırıcı işlemleri yapmak
    Montaj sonrası kontrol, ayar ve raporlama işlemlerini gerçekleştirmek
    Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
1. Amaç
Bu program 15UY0206-3 ELEKTRO-MEKANİK MONTAJ İŞÇİSİ-3 Elektrikli, elektro-mekanik veya elektronik cihazların ve makinelerin uygun araç, gereç ve malzeme ile yapılan montaj işlemlerini gerçekleştirecek işletme, kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için ,Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır.
 
2. Bilgi ve Becerilerinin Sınanması Değerlendirilmesi
2.1 Zorunlu Birimler
15UY0206-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri
15UY0206-3/A2 İş Organizasyonu, Ön Hazırlık İşlemleri
15UY0206-3/A3 Montaj İşlemleri
2.1.1 (T1) Teorik Sınav
Bu yeterlilikte zorunlu olan A1,A2,A3 yeterlilik birimlerinde teorik sınavlar, çoktan seçmeli test (T1) olarak yapılır. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenim çıktılarını ve başarım ölçütlerini ölçebilecek şekilde tasarlanacak olup, her yeterlilik biriminin değerlendirilmesi ayrı yapılacaktır. Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Teorik sınav soruları SEVİYE BELGELENDİRME soru bankasından seçilen sorulardan oluşur.
Aday her bir birimden 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve aday yine her bir yeterlilik birimi için testte yer alan soruların en az aşağıdaki tabloda belirtilen Başarı Notu oranında doğru yanıtlaması durumunda bu sınavdan başarılı sayılacaktır.
Teorik sınavının puanlandırılması soru kitapçıklarında işaretlenen seçenekler üzerinden yapılır. Her bir yeterlilik birimi için aday tarafından işaretlenmiş doğru cevap sayısı tespit edilir.
Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış cevapların yanında boş bırakılan sorular ile silinmiş ve uygunsuz işaretlenenler de yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane doğru cevap işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme olan sorular yanlış sayılır.
 
Zorunlu Birimler
Sınav Şekli
Başarım Notu
(en az)
Soru Sayısı
Sınav Süresi
(soru başına)
A1
İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri
T1
70
20
1 dk
A2
İş Organizasyonu, Ön Hazırlık İşlemleri
T1
70
11
1 dk
A3
Montaj İşlemleri
T1
70
10
1 dk
2.1.2 (P1) Performansa Dayalı Sınav
Bu yeterlilikte A1, A2,A3 Zorunlu yeterlilik birimleri için performansa dayalı uygulama sınavı gerçekleştirilir. Adaylar, performans sınavlarını yeterlilik birimi bazında tek-tek alırlar ve yapılan değerlendirmeler o birim için 15uy0206-3 elektro-mekanik montaj işçisi-3 Ulusal Yeterliliğinde verilen başarım ölçütlerini sağlayacak şekilde yapılır. Performans sınavı ayrı ayrı uygulanır.A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri Birimi performansa dayalı ölçme ve değerlendirme değerlendirmesi diğer birimlerin performansa dayalı sınavları esnasında yapılacaktır . Aday zorunlu yeterlilik birimlerinin sınavlarında başarılı olmalıdır.
Sınav sahada/gerçek ortamda veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Sınav sırasında adayın performansı izlenir, performans sınavında adayın Performansı Değerlendirici tarafından ölçülmesi öngörülen öğrenim çıktılarını, başarım ölçütlerini içerecek şekilde değerlendirilerek LS.100 elektro-mekanik montaj işçisi-3 Performans Sınavı kontrol listesine yazılır elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir.
Başarı Ölçütü:Aday, yapılan iş, çalışma ve beklenen sonucu alma açısından değerlendirilir. Performans değerlendirme listesinde yer alan kritik adımlardan başarılı olmak kaydıyla toplamda 100 tam puan üzerinden (P1) Performansa dayalı sınav da en az 80 puan alan aday başarılı sayılır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.
Adayın sınavlarda yapılacak işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.
 
Birimlerin süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
ZORUNLU BİRİMLER
Sınav Şekli
Başarım Notu
Soru Sayısı
Sınav Süresi
A1+A2
İş Organizasyonu, Ön Hazırlık İşlemleri
P1
80
Uygulama
           dk
A1+A3
Montaj İşlemleri
P1
80
Uygulama
           dk
2.3 Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar, 15UY0206-3 elektro-mekanik montaj işçisi-3 Ulusal Yeterliliği ile belirlenmiş olan birimlerinde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde, teorik sınav ve performansa dayalı sınav şeklinde 2 bölüm olarak yapılır.Adayın bir birimden başarılı sayılması için o birimin teorik ve performansa dayalı sınavlarının her ikisinden de başarılı olması gerekir. Teorik sınavlar, zorunlu yeterlilik birimlerinin her birini ve seçmeli yeterlilik birimlerinin ilgili öğrenme çıktılarını kapsayacak şekilde düzenlenir. Uygulamalı sınavlarda ise adaylar seçmeli birimlerin uygulama ile ölçülen öğrenme çıktılarından sınava tabi tutulur ve değerlendirilir. Sınavın yazılı ya da uygulamalı bölümlerinin birinden başarılı olan fakat diğer bölümünden başarısız olanlar 1 yıl içinde tekrar sınav başvurusunda bulunduğu takdirde başarılı olduğu bölümden muaf tutulur.
Sınavın tamamından veya her hangi bir bölümünden başarısız olan aday başarısız olduğu bölümden/bölümlerden 1 yıl içerisinde bir kere daha ücretsiz tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayanların belge sahibi olmaları için tekrar her iki sınava birden girmesi gerekmektedir. Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.
2.4 Diğer Şartlar
2.4.1 Sınav kurallarını ihlâl eden adayların (örn. Kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) sınavı geçersiz sayılır.
2.4.2 Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması, telefon görüşmesi yapması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır.
2.4.3 Adaylar kimlik belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet vb.) hazır bulundurmalıdırlar.
2.4.4 Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır.
2.4.5 SEVİYE BELGELENDİRME tarafından istenmediği sürece adayların, hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal getirmemeleri gerekmektedir.
3. REFERANSLAR
Sınav uygulamaları ve değerlendirmelerine esas alınan yeterlilik aşağıda belirtilmektedir;
İlgili Yeterlilik
15UY0206-3 elektro-mekanik montaj işçisi Yayın Tarihi 23.05.2015 rev 00
4. BELGELENDİRME PROSESİ
Sınav sonuçlarına göre, görevlendirilen Karar Verici belgelendirmeye ilişkin kararı verir. Sonuç SEVİYE BELGELENDİRME web sitesinden yayınlanır ve ilgiliye bildirilir.
4.1 Adayda Aranan Şartlar
Herhangi bir ön şart aranmamaktadır.
4.2 Belgelerin Teslimi
Belgeler, belge sahibine veya belge sahibinin sözlü onayıyla verilmesini talep ettiği kişiye FR.067 Belge Teslim Tutanağı imzalatılarak ya da adayın talep ettiği adrese kargo ile gönderilir.
4.3 Belgenin Kaybedilmesi
Belge sahibi, belgesini geçerlilik süresi içinde kaybettiğini ve yeni belge düzenlenmesini dilekçe ile talep eder. Bu talep uygun bulunur ise belge yenileme ücreti alınarak kaybedilen belge bilgilerini içerir yeni bir belge düzenlenir.
4.4 Belge yenileme
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan; Geçerlilik Süresi Dolan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul Esaslar’ a göre;
Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar.
Başvuru sahibi yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir.
Başvuru dönemi, belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olup belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 5 ay önce başlar.
Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az 24 ay veya son 6 ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren resmi kayıt,
Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavı(P1)
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
4.5 Belge İptali, Talimata Aykırı Hareket
 
Belgeli kişinin Belgelendirme Talep Formundaki beyanı, bu programda belirtilen kurallar ve SEVİYE BELGELENDİRME Belge ve Logo Kullanım Talimatına aykırı bir davranışın tespiti halinde, belge iptal edilir. Belgesi iptal edilen kişi belgenin aslını SEVİYE BELGELENDİRME’ ye iade etmekle yükümlüdür.
5. İTİRAZ VE ŞİKÂYETLER
Başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme süreci ve kriterleri konusunda itiraz ve şikâyetlerin olması halinde, itiraz/şikâyet sahibi LONCA BELGELENDİRME web sitesinden şikâyet ya da itirazını yapabilir. Şahsen müracaat yapıldı ise itiraz veya şikâyetini yazılı bir şekilde LONCA BELGELENDİRME’ ye teslim eder veya posta, e-posta vb. ile gönderir.
Yapılan sınava ilişkin itiraz sınav sonuç tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yapılmalıdır. LONCA BELGELENDİRME’ ye yapılan İtiraz ve Şikâyetler 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Karar itiraz/şikâyet sahibine bildirilir.
Detaylı bilgi için Lonca Belgelendirme 0532 155 62 12 iletişim numaramızndan bilgi alabilirsiniz..